funcion no disponible sin soporte javascript
Estàs a : Inici > Cultura >
flecha decorativa
cultura_va
flecha decorativa
DESCOMPTES AMB CARNET JOVE
flecha decorativa flecha decorativa

 M'IMPORTA. EDUCACIÓ EN VALORS


 
 

Bases de la convocatòria oberta a professionals, associacions i empreses per a l'elaboració de projectes d’activitats didàctiques d'educació en valors per a grups d'adolescents i jóvens

 

 

L’IVAJ.GVA JOVE té, com un dels seus objectius prioritaris, liderar, visualitzar i donar suport a la xarxa d’oci educatiu que conformen totes les entitats que estan treballant en el temps lliure per educar en valors a infants, adolescents i jóvens.

 

Per altra banda, l’IVAJ.GVA JOVE té la necessitat de facilitar recursos als ajuntaments i a les entitats perquè puguen realitzar activitats didàctiques adreçades a grups d’adolescents i jóvens.

 

1. Objecte de la convocatòria

 

L’objecte de la convocatòria és seleccionar a professionals, associacions i/o empreses, per a la constitució d’una borsa, des d’on podran ser convidats, per l’IVAJ.GVA JOVE, a participar en procediments de contractes per al disseny d’activitats educatives dirigides a adolescents i jóvens.

 

2. Temàtica dels projectes

 

1. Prevenció de l'assetjament escolar (i no escolar). Dinàmiques que inviten a la reflexió i a l’acció al voltant d’aquest tema.

2. Foment de la creació jove. Dinàmiques de foment de la creació, en qualsevol de les seues expressions, i visualització dels resultats.

 

3. Característiques dels treballs

 

1. Les activitats hauran de transmetre valors de convivència, d’educació en valors i de respecte.

2. Podran estar basades en materials ja existents, sempre i quan s’aporte l’autorització del seu ús.

3. Les activitats, en principi, deurien poder realitzar-se en espais on solen estar els jóvens: instituts, cases de joventut, associacions, el carrer...

4. Les activitats seran dinàmiques i participatives i estaran adreçades a grups d’adolescents i jóvens. Comptaran amb una guia didàctica per als educadors o educadores, que serà presentada en un taller formatiu en les dades que s’acorden.

5. Si, per a la realització de les activitats, són necessaris materials de suport, caldrà dissenyar-los i presentar, junt amb els dissenys, una descripció de les seues característiques tècniques.

6. Podran dissenyar-se activitats diferents per grups d’edat.

7. Els títols i les metodologies dels projectes no tenen perquè ser els proposats, les temàtiques sí.

 

4. Requisits per a participar

 

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol empresa, professional, col·lectiu o associació, sempre que tinguen capacitat de contractar.

 

5. Forma de presentació de sol·licitud

  

1. Les persones o empreses interessades a participar hauran d’emplenar el formulari https://survs.com/survey/xlcv61mdvx amb les dades següents:

- Nom i cognoms o raó social i dades de contacte del representant i de l'equip que conforma la proposta.

- Títol i resum del projecte (no més de 400 paraules).

- Conformitat perquè, en cas de resultar seleccionada, l’IVAJ.GVA JOVE puga comprovar que l’empresa o professional està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 2. Caldrà adjuntar al formulari dos documents en format pdf amb el contingut següent:

- Dossier que arreplegue un màxim de tres treballs realitzats per l’empresa, associació, professional o col·lectiu que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

- Currículum personal, acreditació professional o document semblant de l’empresa, associació o col·lectiu.

  

 6. Procés de selecció 

 

1. Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un comité de selecció format per representants de l’IVAJ.GVA JOVE, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i per persones de reconegut prestigi dins dels àmbits de la prevenció i de l’oci educatiu.

2. El comité de selecció, després de la valoració del dossier de treballs realitzats per les persones, empreses, associacions o col·lectius participants, així com del resum del projecte, seleccionarà els que considere més adequades.

3. Si el comité considera que cap candidatura ofereix la garantia de realitzar els treballs indicats amb la qualitat necessària, podrà no seleccionar-ne cap.

4. De les decisions del comité s’estendrà un acta.

 

7. Criteris de selecció 

 

Es tindran en compte, apart de l'adequació del projecte al public destinatari i a l'objecte perseguit:

1. El grau de protagonisme en l'activitat dels infants, adolescents i jóvens.

2. L'efecte multiplicador de l'activitat.

3. L'ús de les xarxes socials a l'activitat.

4. La facilitat de reproducció de l'activitat.

5. L'ús de materials barats, reciclats.


 

8. Resolució

 

La decisió del comité de selecció es farà pública en la pàgina web de l’IVAJ.GVA JOVE, i es comunicarà a les empreses, associacions, professionals o col·lectius que hagen siguts seleccionats, i a tots els que s’han presentat.

  

9. Terminis de la convocatòria

 

Per a les diferents fases de la convocatòria, s’estableixen els terminis següents:
 

- De l'11 al 24 d’octubre de 2016: presentació de candidatures.

- 26 d’octubre de 2016 : reunió del comité de selecció i publicació dels noms de les empreses, associacions, professionals o col·lectius seleccionats.